top of page

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ITLOCK s.r.o.

1. Objednávky

Objednávky jsou závazné po potvrzení prodávajícím. Cenové nabídky a dodací podmínky jsou oboustranně závazné na základě potvrzení obou smluvních stran. Následné změny, nebo zrušení potvrzené objednávky lze provést pouze po dohodě s prodávajícím a to výhradně v písemné formě.

 

2. Cena.

Cena objednávaného zboží je stanovena následovně: a) Základní cenou uvedenou v ceníku prodávajícího. b) Konečná prodejní cena je stanovena na základě poptávky kupujícího. c) smluvní cenou dohodnutou mezi prodávajícím a kupujícím zvláštním ujednáním. Změní-li se podstatným způsobem podmínky, za nichž byly ceny kalkulovány, vyhrazuje si prodávající právo změny cen. Předpokládanou změnu je prodávající povinen neprodleně oznámit kupujícímu a kupující má právo do 14 dnů od smlouvy odstoupit.

 

3. Termín dodání

Termín dodání zboží závisí na charakteru objednávky a je předmětem dohody obou smluvních stran. V případě zásahu vyšší moci (např. živelná pohroma, stávka, porucha ve výrobě subdodavatele apod.) si prodávající vyhrazuje právo zrušení zakázky nebo prodloužení termínu dodávky. Tato skutečnost nemůže být v žádném případě důvodem k uplatnění sankcí, nebo vymáhání následných škod kupujícím.

 

4. Balení

Balení zboží je zahrnuto v prodejní ceně. Součástí expedice každé zásilky je zajištění odpovídajícího způsobu balení s ohledem na charakter dodávky a způsob přepravy.

 

5. Doprava

Dopravu zboží na místo určení zajišťuje prodávající po dohodě s kupujícím. Způsob přepravy odpovídá charakteru dodávky (zásilková služba, nákladní autodoprava). Přepravní podmínky mohou být s kupujícím dohodnuty individuálně, v závislosti na rozsahu a způsobu spolupráce.

 

6. Platební podmínky

Platební podmínky jsou předmětem dohody obou smluvních stran. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňového dokladu 14 dnů. Prodávající zůstává majitelem zboží až do jeho úplného zaplacení a vyhrazuje si v případě nezaplacení právo odebrat zboží zpět.

 

7.Vrácení zboží

Kupující je oprávněn vrátit zboží pouze po předchozí dohodě s prodávajícím, kdy storno poplatek činí 15% ceny zboží bez dopravy.

 

8. Reklamace

Prodávající zaručuje obvyklé vlastnosti zboží nejméně po dobu záruční lhůty. Záruční lhůta počíná běžet od doby převzetí zboží kupujícím tj. dnem prokazatelného předání zboží prodávajícího kupujícímu. Záruční lhůta na dodání zboží prodávajícího je stanovena na: - 24 měsíců na mechanické vlastnosti - 6 měsíců na povrchovou úpravu, při dodržení podmínek skladování v suchých a větraných místnostech 

bottom of page